Ćwiczenie 1

Relacyjne bazy danych

Relacyjna baza danych jest to zbiór dwuwymiarowych tabel. Z modelem relacyjnym powiązane są następujące pojęcia:

 • tabela,
 • kolumna,
 • wiersz,
 • pole.

Model relacyjny opiera się na pojęciach zaczerpniętych z algebry. Pojęcia te to:

 • relacja,
 • operator działający na relacjach i dający w wyniku relacje.

Relacje przedstawiane są w postaci tabel, zaś wybieranie danych z tabel to wynik działania operatorów relacyjnych na tych tabelach.

Relacyjna baza danych ma następujące własności:

 • baza jest widziana przez użytkownika jako zbiór tabel,
 • nazwy tabel w bazie muszą być unikalne,
 • tabele składają się wierszy i kolumn,
 • językiem służącym do operowania na bazie danych jest język nieproceduralny oparty na algebrze relacji.

SQL

Podstawowe polecenie do pobierania danych z bazy

SELECT

Składnia podstawowa tego polecenia to

SELECT kolumna_1, kolumna_2, ... kolumna_n FROM Tabela

Opcjonalnie w celu pobrania zawartości wszystkich kolumn można stosować

SELECT * FROM Tabela

Przykład

SELECT * FROM osoba
SELECT nazwisko FROM osoba
SELECT imie, nazwisko FROM osoba

Eliminacja wierszy powtarzających się

DISTINCT
SELECT DISTINCT nazwisko FROM osoba

W klauzuli SELECT mogę też być użyte:

 • wyrażenia arytmetyczne,
 • aliasy (nazwy zastępcze) kolumn,
 • konkatenacja
 • literały.

Wyrażenia arytmetyczne

W wyrażeniu arytmetycznym mogą występować nazwy kolumn, stałe wartości liczbowe oraz operatory arytmetyczne:

+ dodawanie

odejmowanie

* mnożenie

/ dzielenie

% modulo

SELECT pensja/10000 FROM zatrudnienie
SELECT pensja/pensja FROM zatrudnienie

Aliasy kolumn

Domyślne nagłówki kolumn możemy zastąpić innymi nazwami, które będą bardziej znaczące.

SELECT pensja-(pensja*0.4) AS "zostało po podatku" FROM zatrudnienie

Operator konkatenacji (łączenia) i Literały

Operator konkatenacji + pozwala na łączenie kolumny z kolumną, literałem, wyrażeniem arytmetycznym lub wartością stałą. Argumenty są łączone i tworzą jedna kolumnę wynikową.

SELECT 'imię ' + imie + ' Nzawisko ' + nazwisko AS ":)" FROM osoba

Sortowanie

Dane zwracane przez zapytanie możemy sortować według wybranej przez nas kolumny rosnąco lub malejąco.

ORDER BY kolumna [DESC lub ASC] – Sortowanie

DESC – malejąco

ASC – rosnąco

Przykład

SELECT osoba.imie, osoba.nazwisko FROM osoba ORDER BY osoba.imie
 • domyślne sortowanie jest ASC
SELECT osoba.imie, osoba.nazwisko FROM osoba ORDER BY osoba.imie ASC, osoba.nazwisko DESC
 • sortowanie po dwóch kolumnach jednocześnie

Klauzula WHERE

Klauzula WHERE odpowiada operacji selekcji.

Klauzula ta specyfikuje kryteria doboru wierszy. Klauzula WHERE, o ile jest, musi występować bezpośrednio po klauzuli FROM.

Operatory w klauzuli WHERE mogą być dwojakiego rodzaju:

 • operatory logiczne,
 • operatory SQL.

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie='Adam'

Zadanie

wybrać wiersze z tabeli osoby z osobami o imieniu Izaak

Warunki logiczne po słowie kluczowym WHERE można łączyć za pomącą operatorów logicznych

 • AND
 • OR

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie='Adam' OR imie='Izaak'

Zadanie

wybrać z tabeli osoby o imieniu Helena i Jacek

Poza operatorem porównania „ = „ możemy używać operatorów porównania

> – większy

>= – większy równy

< – mniejszy

<= – mniejszy równy

<> – różne

= – równe

Przykład

SELECT nr_osoby, imie, nazwisko FROM osoba WHERE nr_osoby>500

kolumna na, której dokonujemy selekcji nie musi być zwracana przez SELECTA

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE nr_osoby>500

Rozszerzenie możliwości WHERE

BETWEEN – pomiędzy

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE nr_osoby BETWEEN 100 and 300

IN – w liście

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE nr_osoby IN (100, 300, 400, 500)

LIKE – podobny do

NOT LIKE – niepodobny do

z operatorem LIKE występują znaki specjalne pozwalające zastąpić poszczególne litery lub ciągi znaków

% – zastępuje dowolny ciąg znaków

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie LIKE 'A%'

zwróci wszystkie osoby o imieniu rozpoczynającym się od litery A

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie LIKE '%a%'

zwróci wszystkie osoby o imieniu zawierającym literę a

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie NOT LIKE '%a%'

zwróci wszystkie osoby których imię nie zawiera litery a

_ – zastępuje pojedynczy znak

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie LIKE 'Ada_'

[b-d] lub [bcd] –znaki z przedziału

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie LIKE '[b-g]%'

zwróci wszystkie osoby o imieniu rozpoczynającym się literami z przedziału od b do g

[^a] – nie zawierający znaków lub przedziału

Przykład

SELECT imie, nazwisko FROM osoba WHERE imie LIKE '[^b-g]%'

poszukiwanie znaki specjalne umieszczamy wewnątrz nawiasów []

[_] – poszukiwana spacja dolna

[%] – poszukiwany procent

[[] – poszukiwane otwarcie nawiasu

Zadania

Baza WSTEP

wstep

 1. Wybrać z tabeli „osoba” o numerach mniejszych od 200
 2. Wybrać osoby o numerach mniejszych od 200 i większych od 500 z tabeli „osoba”
 3. Wybrać osoby z przedziału 201 do 499 z tabeli „osoba”
 4. Wybrać osoby o numerach 152, 163,203,444,600 z tabeli „osoba”
 5. Wybrać niepowtarzające się imiona osób z tabeli „osoba”
 6. Wybrać niepowtarzające się imiona posortowane w odwrotnej kolejności (od z do a)
 7. Wybrać z tabeli „osoba” osoby o nr_osoby mniejszy od nr_powiatu
 8. Wybrać z tabeli „zatrudnienie” pensje pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (8,5 %)
 9. Wybrać nazwy wszystkich działów z opisem z tabeli „dzial”
 10. Wybrać nazwy wszystkich stanowisk z opisem z tabeli „stanowiska”
 11. Wybrać nazwy powiatów z tabeli „powiat” których nr_powiatu jest z przedziału 101 200
 12. Wybrać wszystkie nazwy województw z tabeli „wojewodztwo”
 13. Wybrać osoby o imieniu rozpoczynającym się literą H
 14. Wybrać osoby których imię nie zawiera liter g, k, l
 15. Wybrać osoby których nazwiska zawierają litery z przedziału r-z
 16. Wybrać osoby których nazwiska nie zawierają liter n, j, e
 17. Wybrać osoby o imieniu rozpoczynającym się literą „r” z numerami powyżej 300
 18. Wybrać osoby których imię nie zawiera liter p, r,s a nazwisko zawiera literę a
 19. Wybrać osoby których nazwiska zawierają litery z przedziału k-z i numerze osoby z przedziału 200-400
 20. Wybrać osoby których nazwiska nie zawierają liter n, j, e a imiona nie rozpoczynają się literą p
 21. Wybrać osoby z 5-cio literowymi imionami.