A�wiczenie 5

UPDATE, FUNKCJE CZASU

Baza WSTEP

wstep

Tabela: zatrudnienie

Do kaA?dego zadania naleA?y wykonaA� zrzut ekranu. GotowA� pracA� zapisaA� jako SQL_update_daty_xx na serwerze FTP ( xx- nr z dziennika)

A�Uwaga! PamiA�taj, A?e nie ma moA?liwoA�ci cofniA�cia zapytania w SQL a�� rA?b kopie tabeli przed kaA?dym zadaniem.

Zadania

  1. PodnieA�A� kaA?demu pracownikowi pensje o 100zA�
  2. PodnieA�A� pensje pracownikom z dziaA�u 2 o 10%
  3. UtwA?rz dziaA� xx ( xx- nr z dziennika)i przenieA� tam wszystkich pracownikA?w pracujA�cych na stanowisku nr 7
  4. UtwA?rz kolumnA� data_wprowadzenia z atrybutem timestamp
  5. WprowadA? datA� zatrudnienia dla wszystkich pracownikA?w zatrudnionych w poszczegA?lnych dziaA�ach wg tabeli
  6. UtwA?rz pola staA?_dni i staA?_lata a�� wstaw obliczone odpowiednie wartoA�ci dla wszystkich pracownikA?w
  7. ZnajdA? pracownikA?w z najdA�uA?szym staA?em
  8. ZnajdA? pracownikA?w z najkrA?tszym staA?em
  9. UtwA?rz pole dodatek_stazowy i wprowadA? wartoA�A� dla kaA?dego pracownika wg wzoru dodatek_stazowy = staz_lata*pensja*0,01
  10. Zwolnij z dniem dzisiejszym pracownikA?w z najwyA?szA� pensjA�
Nr dziaA�u Data zatrudnienia
1 xx-01-2000
2 xx-02-2001
3 xx-03-2003
4 xx-04-2004
5 xx-05-2005
6 xx-06-2006
7 xx-07-2007
Xx xx-12-2015