Ćwiczenie 4

Tworzenie baz danych

Polecenie

CREATE DATABASE NazwaBazy;

Tworzy bazę danych o domyślnych ustawieniach dla danej instancji serwera.

Tworzenie tabel

Polecenie

CREATE TABLE NazwaTabeli

(

NazwaKolumny1 TypDanych, -- podstawowa definicja kolumny
NazwaKolumny2 INT PRIMARY KEY, --kolumna typu integer z kluczem głównym
NazwaKolumny2a INT AUTO_INCREMENT --kolumna typu integer z autoinkrementacją)
NazwaKolumny2b INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY --kolumna typu integer autoinkrementacją oraz kluczem głownym
NazwaKolumny3 DATETIME DEFAULT GETDATE ( ) NOT NULL, --kolumna typu DATETIME z domyślną wartością (aktualna datą funkcja GETDATE() zwraca aktualna datę)
NazwaKolumny4 CHAR(11) NOT NULL CONSTRAINT CK_Koluna4 CHECK (NazwaKoluny4 LIKE [0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]), --kolumna typu CHAR z warunkiem testującym dane (walidacja)
NazwaKolumny5 INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (NazwaKolumny5)REFERENCES Tabela2(KluczGlownyTabeli2), -- kolumna z kluczem obcym
)

Przykład tworzenia tabeli OSOBA

CREATE TABLE osoba
(
nr_osoby INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nazwisko VARCHAR(255) NOT NULL,
imie VARCHAR(255) NOT NULL,
nip CHAR(13) NOT NULL CONSTRAINT SprawdzNip CHECK (nip LIKE [0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]
nr_powiatu INT,
FOREIGN KEY(nr_powiatu)REFERENCES powiat(nr_powiatu)
);

Przykładowe typy pól (kolumn)

INT – liczby typu całkowitego

DECIMAL(8,2) – liczby z przecinkiem (osiem cyfr w tym dwie po przecinku np. 123456.78) separatorem dziesiętnym jest kropka

DATETIME – typ przechowujący datę i czas

VARCHAR(23) – ciąg znaków o zmiennej długości do 23 znaków

CHAR(9) – ciąg dziewięciu znaków (jeśli użytkownik nie poda 9-ciu znaków echo „Funkcja nie dozwolona” dopełni spacjami)

TEXT – pole znakowe przechowujące do 2,147,483,647 znaków

Usuwanie tabeli

DROP TABLE NazwaTabeli

Wstawianie danych do tabeli

Polecenie

INSERT INTO tabela (nazwaPola2, nazwaPola3, nazwaPola4) VALUES ( 'WartoscPola2', 'WartoscPola3', 'WartoscPola4')

Dla pól typu IDENTITY nie wprowadzamy danych echo „Funkcja nie dozwolona” samodzielnie obliczy i wstawi kolejną wartość

Przykład dla tabeli OSOBA

INSERT INTO osoba (nazwisko, imie, nip, nr_powiatu) VALUES ( 'Bartosik', 'Adam','111-222-333-44-55', 1);

Usuwanie danych z tabeli

DELETE FROM NazwaTabeli WHERE warunek

Jeśli nie podamy warunku usunięte zostaną wszystkie wiersze z tabeli

Przykład

DELETE FROM Oosoba WHERE osoba.nr_osoby=2 -- usuwa osobę o numerze 2

Zadania

wstep

 1. Utworzyć bazę według diagramu WSTEP dobierając odpowiednie typy pól.
 2. Wypełnij bazę danymi:
  • 16 województw KOD_WOJEWODZTWA ma typ CHAR tak aby przyjmował tylko trój znakowe kody
  • co najmniej 32 powiatów
  • 32 osoby
  • 6 stanowisk
  • 5 nazw działów
 3. Przygotować widok wyświetlający informację dotyczącą kosztów zatrudnienia
 4. Przygotować widok wyświetlający informację dotyczącą kosztów zatrudnienia w poszczególnym dziale
 5. Przygotować widok wyświetlający pełne informację o zatrunieniu

Wersja dla ambitnych:

 1. Zbudować bazę na podstawie diagramu (dla ambitnych)

bmw