Konfiguracja serwera WebServ

Po zainstalowaniu serwera, przy pierwszym uruchomieniu program wywoA�a kreatora konfiguracji, ktA?ry pozwoli nam zdefiniowaA� poszczegA?lne skA�adniki zwiA�zane z prawidA�owym dziaA�aniem serwera.

webserv_12

Na poczA�tek opcje zwiA�zane z uruchomieniem serwera. MoA?emy np. wymusiA� uruchomienie serwera razem z uruchomieniem systemu czy pojawianie siA� komunikatA?w zwiA�zanych ze startem, zatrzymaniem czy restartem serwera. W tym wypadku dodatkowo moA?na okreA�liA� czas w jakim te komunikaty bA�dA� widoczne na ekranie.

webserv_13

W kolejnym kroku moA?emy udostA�pniA� zdalny dostA�p do serwera oraz zdefiniowaA� hasA�o do tego konieczne.

webserv_14

Teraz przyszedA� czas na konfiguracjA� Apache czyli serwera HTTP. DziA�ki niemu moA?na na serwerze przechowywaA� strony www oraz uruchamiaA� je z poziomu przeglA�darki. Definiujemy informacje o bA�A�dach podczas startu, stopu i restartu serwera. adres www serwera (domyA�lnie localhost) oraz port na ktA?rym serwer pracuje (domyA�lnie 80) w przypadku gdy domyA�lny port jest zajA�ty przez innA� aplikacjA�. MoA?emy rA?wnieA? wskazaA� foldery w ktA?rych przechowywane sA�A� i udostA�pniane strony www.

webserv_15

Generalnie domyA�lne ustawienia PHP pozostawiamy bez zmian

webserv_16

i przechodzimy do ustawieA� MySQL. Tutaj najwaA?niejszA� rzeczA� jest wskazanie portu (domyA�lnie 3306), z ktA?rego bA�dziemy korzystaA� przy obsA�udze bazy danych. W przypadku komunikatu o bA�A�dzie naleA?y ten port zmieniA� na wolny podobnie jak w przypadku Apache.

webserv_17

Serwer FTP jest domyA�lnie wyA�A�czony i w przypadku gdy bA�dziemy obsA�ugiwaA� pliki z poziomu komputera na ktA?rym serwer jest zainstalowany opcji tej nie zaznaczamy.

webserv_18

W przypadku korzystania z WebServ jako serwera www moA?emy wA�A�czyA� usA�ugA� No-IP pozwalajA�cA� na definiowanie wA�asnych domen po zarejestrowaniu siA� na stronie no-ip.com. Zdefiniowane w trakcie rejestracji domeny naleA?y dodaA� w panelu administracyjnym serwera.

webserv_19

W tym miejscu kreator koA�czy swojA� pracA� i moA?emy przejA�A� do uruchomienia serwera.

webserv_20

Po uruchomieniu serwera pojawia nam siA� okno powitalne (opcja – moA?na je wyA�A�czyA�)

webserv_22

i gdy jest to pierwsze uruchomienie wyA�wietla siA� strona, na ktA?rej mamy moA?liwoA�A� dobrowolnego wsparcia projektu.

webserv_21

webserv_23

PoniewaA? serwer korzysta z poA�A�czeA� sieciowych zapora systemowa poprosi nas o zgodA� na realizacjA� poA�A�czeA� dla Apache i MySQL.

webserv_24

Uruchomienie serwera koA�czy siA� komunikatem i pojawieniem siA� ikonki w „tray’u”. Na tym etapie moA?e nam siA� rA?wnieA? pojawiA� wczeA�niej zdefiniowany komunikat o bA�A�dzie portA?w dla Apache i MySQL. W tym wypadku naleA?y np wyA�A�czyA� dziaA�ajA�cA� usA�ugA� mysql uruchomionA� przez innA� aplikacji lub zmieniA� zdefiniowane w serwerze porty na inne – wolne.

webserv_26

Sprawdzenia poprawnoA�ci konfiguracji moA?emy dokonaA� poprzez wpisaniu w przeglA�darkA� adresu localhost. gdy serwer dziaA�a poprawnie sam nas w tym momencie o tym poinformuje.

webserv_27