Konfiguracja konta uA?ytkownika

Asrodowisko serwerowe jest juA? skonfigurowane ( dla standardowych zastosowaA�). WaA?ne jest jedynie abyA�my mieli zarezerwowany dla naszego serwera port 3306. JeA?eli bA�dzie wolny program powinien pracowaA� bez problemA?w.

W celu zaA�oA?enia konta uA?ytkownika z menu kontekstowego aplikacji zlokalizowanego w „tray’u” uruchamiamy narzA�dzie „PhpMyAdmin„.

phpmyadmin_001

Musimy zalogowaA� siA� do witryny uA?ywajA�c standardowego loginu: root i hasA�a: domyA�lnie nie ma hasA�a.

phpmyadmin_002

phpmyadmin_003

Z przeprowadzonych czynnoA�ci wynika, A?e moA?emy pracowaA� wyA�A�cznie jako uA?ytkownik root. Praca uA?ytkownika typu root, czyli administratora nie jest poA?A�dana dla bezpieczeA�stwa zbiorA?w, dodatkowo celem A�wiczeA� jest nauka jA�zyka SQL, czyli najefektywniejszym sposobem nauki bA�dzie praca w A�rodowisku konsoli systemowej. KolejnA� wagA� jest zastrzeA?enie, A?e pracujemy w A�rodowisku zdalnym, czyli A�A�czymy siA� z serwerem baz danych poprzez sieA� komputerowA�. – dla speA�nienia wszystkich tych wymogA?w konieczne jest utworzenie uA?ytkownika , ktA?ry bA�dzie mA?gA� siA� A�A�czyA� zdalnie, posiadajA�cego pewne ograniczenia obsA�ugi bazy i serwera. UA?ytkownika tworzymy korzystajA�c z zakA�adki UA?ytkownicy.

phpmyadmin_004

PojawiA�a nam siA� lista uA?ytkownikA?w wraz z ich ustawieniami. W kaA?dej chwili dowolnemu uA?ytkownikowi moA?emy zmieniA� uprawnienia, usunA�A� go oraz dodaA� nowego.

phpmyadmin_005

PoniewaA? chcemy dodaA� nowego uA?ytkownika wybieramy opcjA� Dodaj uA?ytkownika.

phpmyadmin_006

WypeA�niamy formularz, podajA�c dane uA?ytkownika – sql, lokalizacjA� – % (domyA�lna lokalizacja localhost) i hasA�o. MoA?emy rA?wnieA? poniA?ej wybraA� opcjA� utworzenia bazy danych z tA� samA� nazwA� i wszystkimi uprawnieniami ale poniewaA? bA�dziemy chcieli korzystaA� konkretnej bazy wybieramy opcjA� Brak.

phpmyadmin_007

W dalszej czA�A�ci formularza znajdujA� siA� opcje uprawnieA� ale do wszystkich baz danych – uA?ytkownik globalny. Nadawanie w tym miejscu szczegA?A�owych uprawnieA� mija siA� z celem, w sytuacji gdy zaleA?y nam na specyficznych uprawnieniach do konkretnych zasobA?w.

Potwierdzamy dodanie uA?ytkownika przyciskiem Dodaj uA?ytkownika. Wychodzimy do gA�A?wnego okna zakA�adki UA?ytkownicy gdzie otrzymujemy informacjA� o zaA�oA?eniu. Na liA�cie uA?ytkownikA?w pojawiA�o siA� nasze konto.

phpmyadmin_008

W sytuacji gdy uA?ytkownik ma zdefiniowane ustawienia globalne alby gdy ich wczeA�niej nie nadaliA�my moA?emy je zmieniA� lub nadaA� zaznaczajA�c danego uA?ytkownika ( w tym wypadku sql) i wybieramy opcjA� Edytuj uprawnienia.

phpmyadmin_009

W formularzu uprawnieA� moA?emy nadaA� uprawnienia w trzech grupach: Dane, Struktura i Administracja.

phpmyadmin_010

Kolumna Dane nadaje prawa do zarzA�dzania danymi w bazie danych. Kolumna Struktura nadaje prawa do zarzA�dzania struktura bazy danych tworzenia bazy danych, tworzenia tabeli itp. Z kolei kolumna Administracja pozwala nadaA� uprawnienia zwiA�zane z zarzA�dzaniem serwerem. SzczegA?A�owe informacje o poszczegA?lnych uprawnieniach otrzymamy zatrzymujA�c na chwilA� kursor na danej opcji. WyA�wietli nam siA� wA?wczas podpowiedA? z opisem uprawnienia.

W polu Ograniczenia zasobA?w moA?emy okreA�liA� liczbA� zapytaA�, poleceA� i poA�A�czeA� w ciA�gu godziny oraz jednoczesnA� liczbA� poA�A�czeA� uA?ytkownika. DomyA�lna wartoA�A� zero znosi ograniczenia.

Na koniec w dolnej czA�A�ci moA?emy wskazaA� bazA�, do ktA?rej uprawnienia majA� mieA� zastosowanie. NaleA?y pamiA�taA�, A?e w tym wypadku dziedziczone sA� uprawnienia globalne zdefiniowane dla danego konta.

Po zakoA�czeniu konfiguracji wybieramy przycisk Wykonaj i przechodzimy do gA�A?wnego panelu zakA�adki UA?ytkownicy.

phpmyadmin_011

Widzimy tutaj informacjA� o dokonanej operacji a wierszu naszego uA?ytkownika w kolumnie Globalne uprawnienia pojawiA�a siA� lista zadeklarowanych parametrA?w.

W przypadku okreA�lania uprawnieA� specyficznych dla danej bazy naleA?y utworzyA� bA�dA? dodaA� bazA� a nastA�pnie z jej poziomu zdefiniowaA� uprawnienia uA?ytkownika. Procedura jest dokA�adnie taka sama tylko inny jest punkt wyjA�cia.

phpmyadmin_019

Po wybraniu zakA�adki UA?ytkownicy podobnie jak poprzednio wybieramy opcjA� edycji uprawnieA� dla danego uA?ytkownika (np. sql).

phpmyadmin_009

W oknie nadawania uprawnieA� nie ma przydzielonej A?adnej bazy danych. Z rozwijalnej listy wybieramy odpowiedniA� bazA� (np. bazA� WSTEP)

phpmyadmin_014

i pojawia nam siA� okno definiowania uprawnieA� specyficznych dla danej bazy i danego uA?ytkownika.

phpmyadmin_015

Po wybraniu ustawieA� potwierdzamy przyciskiem Wykonaj i przenosimy siA� do okna z listA� uA?ytkownikA?w,

phpmyadmin_016

na ktA?rej oprA?cz ustawieA� ogA?lnych widnieje teraz lista ustawieA� specyficznych.

W podobny sposA?b moA?emy teA? zdefiniowaA� uprawnienia dla poszczegA?lnych tabel bazy danych. W tym celu edytujemy uprawnienia specyficzne danego uA?ytkownika i pod listA� uprawnieA� dla bazy danych wybieramy z pola kombi tabelA�, dla ktA?rej chcemy okreA�liA� uprawnienia specyficzne.

phpmyadmin_017

Po wybraniu tabeli otwiera nam siA� okno z dostA�pnA� listA� pA?l tabeli dla ktA?rych moA?e nadaA� uprawnienia.

phpmyadmin_018

OperacjA� zatwierdzamy przyciskiem Wykonaj.

Teraz moA?emy zakoA�czyA� pracA� z PhpMyAdmin, gdyA? wszystko zostaA�o wykonane.

Panel PhpMyAdmin moA?emy rA?wnieA? uruchomiA� w przeglA�darce internetowej wpisujA� w polu adresu localhost/phpmyadmin/

phpmyadmin_012

Zostaniemy podobnie jak w poprzednim przypadku poproszeni o podanie nazwy uA?ytkownika i hasA�a.

phpmyadmin_013

Po poprawnej weryfikacji zostaniemy przeniesieni do znanego juA? nam panelu obsA�ugi. Dalsza konfiguracja jak wyA?ej.